(0712) 456 9190
Week days: 05:00 - 22:00 Saturday: 08:00 - 18:00 Sunday: Closed

หอพระพุทธสิหิงค์

หอพระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลองที่ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามและมีขนาดเท่าองค์จริงทุกประการ พระพุทธสิหิงค์องค์นี้ได้หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อหลอมรวมศรัทธาของชาวชลบุรีไว้ด้วยกัน โดยในประเพณีสงกรานต์ของทุกปีจะมีการอัญเชิญองค์พระแห่รอบเมือง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อเสริมสิริมงคลแด่ตัวเอง

Read More »

สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าทดลองไม้ดอกไม้ผลทั้งของเมืองหนาวและพืชสวนของท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อสภาพดินฟ้าอากาศและระบบนิเวศน์บนที่สูงของ จ.เลย เพื่อถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัยให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกต่อไป ขณะเดียวกันก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามของแปลงไม้ดอก และรู้จักกับไม้ผลเมืองหนาวหลายชนิด

Read More »

ศูนย์วิจัยพืชสวน

ไม่เพียงเป็นศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพืชสวนเมืองร้อนที่สำคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก อันได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน พืชตระกูลระกำ กระท้อน และพืชสมุนไพรเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดต้อนรับหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มาร่วมทำกิจกรรมมากมายที่มีภายในศูนย์ฯ

Read More »