(0712) 456 9190
Week days: 05:00 - 22:00 Saturday: 08:00 - 18:00 Sunday: Closed

ศูนย์วิจัยพืชสวน

ไม่เพียงเป็นศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพืชสวนเมืองร้อนที่สำคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก อันได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน พืชตระกูลระกำ กระท้อน และพืชสมุนไพรเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดต้อนรับหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มาร่วมทำกิจกรรมมากมายที่มีภายในศูนย์ฯ

Read More »